B+R W POLSKICH FIRMACH

Polscy przedsiębiorcy bardzo ostrożnie podchodzą do tematu projektów badawczo - rozwojowych. Powodem jest wysoki stopień ryzyka, który wiąże się z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań i osiągania planowanych w projektach B+R rezultatów. Nawet, jeżeli źródłem innowacji są gotowe opracowania naukowe wraz z wynikami badań nie jest możliwe stwierdzenie, że proponowane rozwiązanie ma sens i przyniesie rzeczywistą korzyść biznesową. Potwierdzeniem rzeczywistych korzyści i praktycznego wykorzystania zaproponowanych rozwiązań jest dopiero etap po fazie testowania i ocenie projektu. Tymczasem wiele firm prowadzi działalność badawczo - rozwojową nie definiując jej w ten sposób.

Realizują
• projekty rozwojowe
• testują nowe rozwiązania
• tworzą prototypy
• modyfikują własne technologie
• opracowują nowe receptury
• tworzą nowe programy komputerowe

Ostatni raport NCRiR z 2015r. p.n. "Opłacalność inwestowania w badania i rozwój potwierdził, że firmy, które stawiają inwestycję w B+R na równi z innymi inwestycjami odnoszą w krótkim okresie wymierne korzyści. Jednakże, projekty B + R wymagają szacowania ryzyk, kalkulacji kosztów, oceny opłacalności pod kątem stopy zwrotu oraz odpowiedniej kadry do zarządzania tego typu projektami.

Dla przypomnienia - Rodzaje innowacji:
Innowacja w produkcie - to wszelka zmiana polegająca na udoskonaleniu wyrobu już produkowanego, bądź na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt, a następnie wprowadzeniu go na rynek. Innowacja w procesie wytwórczym to zmiana w stosowanych metodach wytwórczych.
Innowacja organizacyjna (proceduralna) - to zmiany jedynie w organizacji procesu produkcyjnego, bez uwzględnienia zmian organizacyjnych w szerokim znaczeniu tego słowa.
Oryginalność - Pierwsze zastosowanie nowego rozwiązania technicznego, będącego wynikiem oryginalnych rozwiązań, które dotąd nie były produkcyjnie wykorzystywane lub innowacja adaptowana (powielająca), które przynosi określone korzyści produkcyjne i rynkowe.
Skala zmian - Innowacje: radykalne (przełomowe) oraz przyrostowe (usprawniające produkcję, mały postęp).
Opracowała - mgr inż. Beata Piątek, firma FLOW Projekty Szkolenia, www.flowprojekty.pl