BEZZWROTNA POMOC ZUS

Przedsiębiorco - Skorzystaj z bezzwrotnej pomocy z ZUS
Dotacje do 500 tys. zł!

Stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla osób zatrudnionych powinno być priorytetem każdego przedsiębiorstwa. Nie trzeba nikogo przekonywać, że wypadki w pracy powodują liczne straty i obniżają morale pracowników. Zgodnie z danymi GUS w I półroczu 2015 r. wypadkom w pracy uległo już 37 111 osób.

Jak efektywnie zadbać o bezpieczeństwo pracowników? Podejmij działania w ramach prewencji wypadkowej.
ZUS w ramach Programu Dofinansowania Przedsiębiorstw oferuje bezzwrotną pomoc finansową na rzecz działań prewencyjnych, obejmujących poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu zatrudnienia, które skutecznie mogą zapobiec wypadkom w pracy.

Dofinansowanie może objąć:
• Projekty inwestycyjne podnoszące poziom bezpieczeństwa technicznego
• Projekty doradcze mające usprawnić zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
• Projekty inwestycyjno-doradcze łączące powyższe działania

Realizacja projektów inwestycyjnych w ramach prewencji wypadkowej ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa technicznego poprzez rozwój, modyfikację i usprawnienie stanu technicznego maszyn, urządzeń czy środków ochrony. Jakie (przykładowe) projekty inwestycyjne mogą otrzymać dotację z ZUS?
• Zakup i instalacja:
• osłon do niebezpiecznych stref maszyny i urządzeń
• urządzeń oraz elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach
• urządzeń oraz elementów wentylacji
• wózków jednojezdniowych i innych urządzeń samojezdnych
• obudów, osłon i ekranów ochronnych
• maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokościach
• urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze itd.
• Zakup środków ochrony indywidualnej
• Modernizacja linii technologicznej

Poprawę w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy ma zapewnić realizacja projektów doradczych. W tym zakresie można się ubiegać o dotacje na działania m.in. takie, jak:
• Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami
• Pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w miejscu pracy, takich jak:
• czynniki chemiczne i pyły
• czynniki biologiczne
• czynniki fizyczne
• czynniki uciążliwe
• Dobór środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń
• Analiza i ocena ergonomiczności miejsc pracy   

Kto może starać się o dotację?
W programie mogą wziąć udział zarówno duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, jak i jednoosobowe firmy. Nie jest wymagane, aby działalność gospodarcza była prowadzona co najmniej 12 miesięcy czy należała do kategorii wysokiego ryzyka. Z kolei warunkiem koniecznym jest systematyczne odprowadzanie składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Jaką pomoc można uzyskać?
W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, liczonej ilością zatrudnionych osób, dotacja może mieścić się w przedziale od 100 000 do 500 000 zł! Dofinansowanie może pokryć:

• 90% (do 140 tys. zł) budżetu projektu zgłoszonego przez mikro firmy (1-9 pracowników),
• 80% (do 210 tys. zł) budżetu projektu zgłoszonego przez małe firmy (10-49 pracowników),
• 60% (do 340 tys. zł) budżetu projektu zgłoszonego przez średnie firmy (50-249 pracowników),
• 20% (do 500 tys. zł) budżetu projektu zgłoszonego przez duże firmy (ponad 250 pracowników).

Jak skorzystać ze wsparcia?
Aby skorzystać ze wsparcia oferowanego przez ZUS, należy złożyć stosowny wniosek o udzielenie dofinansowania dla projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. To od jego prawidłowego wypełnienia będzie zależało to, czy instytucja zdecyduje się na przyznanie pomocy danemu przedsiębiorstwu. Zostanie on poddany ocenie ekspertów w dziedzinie, która ma być przedmiotem działań naprawczych i prewencyjnych. Jeśli pozytywnie przejdzie weryfikację, Zakład podpisuje z wnioskodawcą umowę na realizację projektu. Środki finansowe, jakie instytucja decyduje się przeznaczyć na realizację konkretnego projektu, wypłacane są w dwóch transzach. Pierwsza w formie zaliczki (w wysokości 50% przyznanego dofinansowania) trafia do uczestnika programu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy z Zakładem. Druga część dotacji wypłacona zostaje po pozytywnym odbiorze projektu przez eksperta z danej dziedziny.

Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski o dotacje dla płatników składek przyjmowane są w trybie ciągłym. Według informacji ZUS-u pomoc z budżetu Programu Dofinansowania Przedsiębiorstw mogą uzyskać wszystkie projekty spełniające wymagania aż do jego wyczerpania.

Zakres i rodzaj projektów inwestycyjnych, które mają szanse na dotacje z ZUS, jest bardzo szeroki. Trzeba jednak pamiętać, że Zakład nie finansuje zakupów służących celom czysto rozwojowym i modernizacyjnym! Co prawda, odrzucony wniosek można jeszcze poprawić, ale procedura oceny zostanie powtórzona, co zajmie kolejne miesiące. Należy więc dokładnie zaplanować i przemyśleć działania zgłaszane do dofinansowania.

Firma Flow Projekty Szkolenia zaprasza do współpracy w kompleksowym opracowaniu wniosku i zarządzaniu projektem po podpisaniu umowy o dotację z ZUS.

Flow Projekty Szkolenia, ul. Mickiewicza 7a, Myślenice
tel.: 507 119 029,    e-mail: flow@flowprojekty.eu
www.flowprojekty.pl