PROCES INWESTYCYJNY SDP

PROCEDURA I PROCES INWESTYCYJNY REALIZACJI STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

I. WYBÓR LOKALIZACJI.
1. Wybór lokalizacji ma największy wpływ na dalsze etapy inwestycji ponieważ należy brać pod uwagę:
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku konieczności uzyskania od właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieuzyskanie zgody na lokalizację przedsięwzięcia zamyka proces na tym terenie i należy brać pod uwagę nową lokalizację;
- logistykę lokalizacji, tj. zapewniony dobry dojazd do przyszłej stacji dla klientów, a przede wszystkim możliwość obsługi przez ciężki sorzęt transportowy tj. TIR-y z odpadami, głównie złomem;
- uciążliwość działalności dla nieruchomości sąsiednich i upewnienie się czy całość nieruchomości znajduje się poza strefami zamkniętymi  

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
- sporządzenie i przedstawienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsiewzięcia odpowiedniemu wójtowi/burmistrzowi/przezydentowi miasta;          
- uzyskanie opinii właściwego SANEPID-u i regionalnego dyrektora ochrony środowiska;  
- poddanie planowanej inwestycji pod konsultacje społeczne;
- uzyskanie decyzji – uwaga na kluczowe zapisy wprowadzające obowiązki dla inwestora pod względem zabezpieczenia ludzi i środowiska przed uciążliwościami.

3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z zapewnieniami dotyczącymi m.inn. dostępu mediów tid. wymagana w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja środowiskowa stanowi podstawę dla zapisów niniejszej decyzji.

II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Po uzyskaniu wyżej opisanych zezwoleń nabywamy prawo do zlokalizowania inwestycji na danym terenie i możemy przystąpić do uzyskania niezbędnych zezwoleń dotyczących warunków technicznych.
- sporządzenie i przedstawienie właściwemu organowi architektonicznemu - starosta lub przezydent miasta projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami;
- rozpoczęcie procesu budowlanego pod odpowiednim nadzorem wraz z wymaganiami budowlanymi;
- zakończenie procesu budowlanego przez odpowiednie zgłoszenie lub uzyskanie pozwolenia na użytkownie przez organy nadzoru budowlanego;

III. UZYSKANIE KOŃCOWYCH DECYZJI.
1. Sporządzenie i przedstawienie właściwemu marszałkowi województwa operatu wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Ścieki przemysłowe możemy wprowadzać bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej przebiegającej w pobliżu inwestycji lub do zbiornika bezodpływowego skąd będą transportowane do stacji zlewnej wskazanej oczyszcalni ścieków specjalistycznym taborem.
- przed otrzymaniem pozwolenia wymagana jest zgoda konkretnej oczyszczalni ścieków na przyjęcie w odpowiedniej ilości i składzie chemiczno-fizycznym ścieków;
2. Sporządzenie i przedstawienie właścicwemu marszałkowi województwa wniosku na wytwarzanie z uwzględnieniem prztwarzania odpoadów w ramach prowadzenia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
- uzyskanie pozytywnej opinii właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, do którego wnioskuje marszałek o przeprowadzenie kontroli na terenie inwestycji
- kontrola WIOŚ dotyczy głównie spełnienia zapisów rozporządzenia dotyczącego wymogów wyposażenia stacji,  ale także wszystkich poprzednich zezwoleń;
- uzyskanie zezwolenia/pozwolenia na wytwarzanie z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w ramach prowadzenia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- uzyskanie numeru stacji w rejestrze prowadzonym przez właściwego marszałka

IV. PRZYSTĄPIENIE DO DZIAŁANOŚCI.
Niniejsze informacje dotyczą stanu prawnego na dzień 18 września 2015 roku. Średnia długość trwania procedury wynosi 2-3 lata.