RPZP - GRUPA ROBOCZA

Recyklerzy Polscy – Związek Pracodawców, został włączony w skład Grupy Roboczej do spraw minimalizacji wytwarzania odpadów w tym niezdatnych do przetwarzania oraz wykorzystania materiałowego i energetycznego powołanej przez Ministerstwo Rozwoju.

Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi filar programu efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, ustanowionego w ramach strategii „Europa 2020”. Priorytetowym celem tych działań jest przekształcenie gospodarki UE w zasobooszczędną, niskoemisyjną, a zarazem konkurencyjną. Rolą każdego z członków GR, jest wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia na rzecz tych działań.

GR ds. KIS są gremiami utworzonymi w obszarach zidentyfikowanych krajowych inteligentnych specjalizacji, powoływanymi w celu:
1. przygotowania szczegółowego opisu określającego zakres danej inteligentnej specjalizacji stanowiącego podstawę oceny czy wniosek o dofinansowanie przedsiębiorstwa w zakresie B+R+I mieści się w krajowych inteligentnych specjalizacjach,
2. określenia wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji,
3. przygotowania propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także formułowanie potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,
4. identyfikowania barier, zagrożeń dla rozwoju danej specjalizacji (w kontekście społeczno-gospodarczym, a także proceduralnym – niedostosowanie polityki państwa do potrzeb rozwojowych gospodarki),
5. analiza postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS, w szczególności w zakresie wyzwań i zagrożeń dla realizacji KIS.


Członkami GR są przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych. W pracach każdej grupy bierze udział do 30 osób, przy zachowaniu zasady zbilansowanego składu przedstawicieli biznesu, nauki przy uczestnictwie IOB. W pracach poszczególnej GR może brać udział tylko jeden przedstawiciel danej instytucji.

Nasza organizacja, reprezentowana będzie przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Wilk. W pracach GR, będą uczestniczyć także Pan Andrzej Wojciechowski z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Pani Jolanta Okońska-Kubica z CKR – not for profit system sp. z o.o., występująca w imieniu  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu z siedzibą w Lublinie, a także m.in. przedstawiciele takich firm jak: Grupa Azoty S.A., Arcelor Mital Poland S.A., Cemex Polska sp. z o.o., Boryszew Automotive Plastics oraz przedstawiciele Politechniki Lubelskiej, Politechniki Białostockiej, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Głównego Instytutu Górnictwa oraz wielu innych.