RPZP WŁĄCZONY DO PRAC W RAMACH MIĘDZYRESORTOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że Związek Pracodawców – Recyklerzy Polscy, reprezentowany przez Pana prezesa Zbigniewa Wilk, został włączony do prac w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, powołanym przez Ministerstwo Rozwoju. W dniu 19 kwietnia 2017 r., odbyło się posiedzenie Zespołu, w którym uczestniczyliśmy wskazując na konieczność ujęcia na Mapie Drogowej - w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym problematyki odpadów i szans jakie dla gospodarki niosą pojazdy wycofane z eksploatacji. W chwili obecnej zdecydowano o powołaniu grup roboczych do spraw:

- odpadów,
- biogospodarki,
- modeli biznesowych,
- działań miękkich.


Dlaczego Gospodarka o Obiegu Zamkniętym?
Wyczerpywanie się surowców, wzrost ich cen i rosnąca zależność od dostawców z innych krajów stanowi poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju gospodarczego oraz wyzwanie w kontekście ochrony środowiska. Dlatego tak ważne jest kompleksowe podejście do produktów i usług. Istotne jest, aby na każdym etapie cyklu życia, czyli już od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, aż po gospodarowanie odpadami mieć na uwadze wydajność surowcową, zarówno w kontekście surowców energetycznych, jak i materiałowych, niezbędnych do produkcji. Odpady – jeżeli muszą powstać – powinny być traktowane jako surowce wtórne.

Temu mają służyć wszystkie działania poprzedzające powstanie odpadów na wcześniejszych etapach życia produktu lub usługi. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym stanowi odpowiedź na wyzwania związane z ograniczonym dostępem do surowców naturalnych. W tym nowym podejściu gospodarczym wartość produktów i surowców jest zachowana tak długo, jak jest to możliwe, przy jednoczesnej minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów.

Międzyresortowy Zespół GOZ
Tematyka GOZ spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno po stronie administracji, jak i wśród przedsiębiorców. W czerwcu 2016 r. zostało opublikowane Zarządzenie Ministra Rozwoju w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Do prac w Zespole zostali zaproszeni także, przedstawiciele resortów: środowiska, edukacji narodowej, energii, infrastruktury i budownictwa, nauki i szkolnictwa wyższego, rodziny, pracy i polityki społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz zdrowia.

Celem prac Zespołu jest:
określenie szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron w kontekście transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, wypracowywanie stanowiska do inicjatyw Unii Europejskiej dotyczących transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz opracowanie Mapy Drogowej w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, określającego w szczególności cele i priorytety działania wraz z ich horyzontem czasowym i instytucjami odpowiedzialnymi za ich realizację.

Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 8 listopada 2016 r. Na spotkaniu przedstawiono koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym oraz powołano członków Zespołu. Drugie spotkanie odbyło się 19 stycznia 2017 r. Odbyła się na nim dyskusja nad wstępnym projektem Mapy Drogowej przygotowanym w Ministerstwie Rozwoju oraz zdecydowano o utworzeniu tematycznych grup roboczych, w których będą uczestniczyć również zaproszeni partnerzy społeczno-gospodarczy. Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowane jest już 9 maja 2017 r. Poniżej znajduje się prezentacja dokumentu: Mapa Drogowa - w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Zarząd Związku Pracodawców – Recyklerzy Polscy

Mapa
GOZ