SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW

Wszystkie odpady powinny być unieszkodliwiane, co może polegać na ich bezpiecznym składowaniu, recyklingu lub utylizacji w odpowiedni sposób. Każdy z tych procesów jest obwarowany przepisami i normami, które maja zapewnić, że odpady nie będą naruszały środowiska naturalnego, nie będąc przy tym zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. W naszym kraju głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie, w zdecydowanie mniejszym stopniu jest to recykling czy też utylizacja.

Składowanie odpadów musi jednak odbywać się w odpowiednich warunkach. Podstawą jest lokalizacja. Chodzi tu o takie usytuowanie składowiska by nie zachodziło zagrożenie zanieczyszczenia wód gruntowych, użytkowych, czy też zbiorników, które stanowią zapas dla większych aglomeracji. Z powyższych powodów, składowanie odpadów nie może być zlokalizowane w pobliżu

  • mis jezior lub zboczy dolin rzecznych
  • terenów źródliskowych, wyrobisk z otwartym lustrem wody, pradolin rzecznych
  • na gruntach rolnych o klasie gleby I- IV

Składy odpadów nie mogą być zlokalizowane również w pobliżu terenów rekreacyjnych, inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w pobliżu terenów objętych ochroną środowiskową. Teren pod skład odpadów musi być odpowiednio przygotowany. Musi zapewniać izolację odpadów od otoczenia, zapewniać możliwość biotechnicznego rozpadu, ponadto zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać zmianę jego klasyfikacji po zakończeniu składowania.

Utylizacja odpadów i recykling również muszą odbywać się w odpowiedni sposób. Utylizacja jest procesem termicznym lub biologicznym, przy czym najbardziej powszechna jest utylizacja termiczna. W tym procesie odpady spala się w specjalnych piecach, które posiadają specjalistyczne filtry, które redukują ilość emitowanych do atmosfery gazów. Utylizacji termicznej mogą być poddawane jedynie te odpady, których spalanie jest możliwe a przede wszystkim, bezpieczne.

Utylizacja z założenia ma zminimalizować wpływ odpadów na środowisko. Dąży się przy tym, by ten wpływ na środowisku zredukować zupełnie. Zaśmiecanie środowiska odpadkami ma bowiem katastrofalne skutki. Odpady nieodpowiednio składowane lub utylizowane mogą skażać glebę i wodę, oraz zanieczyszczać powietrze. Odpady dzieli się w zależności od rodzaju zagrożenia, jakie za sobą niosą, na :

  • odpady, które mogą być źródłem zakażenia – czyli takie, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze, jaja pasożytów itp.
  • odpady, które mogą być źródłem skażenia – zawierające substancje promieniotwórcze
  • odpady, które mogą być szczególnie szkodliwe – czyli zawierające trucizny i substancje szkodliwe
  • surowe produkty i materiały nieprzydatne do powtórnego wykorzystania.

Skutki nieodpowiedniego składowania odpadów lub ich niewłaściwej utylizacji są łatwe do przewidzenia. Są  to skażenie środowiska doprowadzające do obumierania flory i fauny, zwiększona śmiertelność wśród ludzi na zagrożonym terenie, rozwój chorób takich jak astma czy alergie. Dlatego, obecnie wchodzą w życie coraz bardziej restrykcyjne ustawy regulujące zagospodarowanie i składowanie odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych. Wprowadzono również obowiązek segregowania odpadów co ma ułatwić właściwe ich zagospodarowanie a przez to, ograniczenie ich wpływu na środowiska naturalne.